Vi älskar feedback från våra kunder, samarbetspartners och slutanvändare. Fler av er har önskat att vår app skall finnas på svenska och detta är något som vi prioriterat och tagit till oss. Har ni svenskt språk telefonen så blir språket även i Parakey-appen på detta språk.

Så här fungerar appen