Integritetspolicy

Privacy Policy in English

Parakey värnar individens personliga integritet och värdesätter att individens personuppgifter behandlas på ett säkert och korrekt sätt som uppfyller kraven för personuppgiftsbehandling enligt tillämplig lag. Genom denna Integritetspolicy avser Parakey informera den behandlade om Parakeys hantering av dennes personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver Parakeys behandling av dina personuppgifter och gäller när du använder Parakeys tjänster eller på annat sätt kommer i kontakt med oss. I fall att du på något sätt ska lämna personuppgifter till oss på Parakey uppmanar vi dig därför till att först läsa igenom denna Integritetspolicy.

Integritetspolicyn har upprättats för att de som har en relation med Parakey ska vara väl insatta i hur Parakey behandlar personuppgifter. Individer som har en relation med Parakey är användare av Parakeys applikation, men kan även vara, men är inte begränsade till, kunder, leverantörer och andra intressenter. Parakey skapar och utvecklar digitala tjänster med tillhörande hårdvara och Integritetspolicyn reglerar hur personuppgifter behandlas i den digitala tjänsten.

Vad för uppgifter samlar Parakey in?

Parakey behandlar bara sådana personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra våra åtaganden till dig och det avtal som sådana åtaganden grundar sig på, eller för att Parakey har ett berättigat intresse till behandlingen.

När du skapar / aktiverar ditt konto

Din e-post används som ditt användarnamn samt för att vi ska kunna skicka information till dig rörande tjänsten, såsom lösenordbyte eller information vid konto händelser. Vid första inlogg ber vi dig att fylla i för- och efternamn. Dessa används för att underlätta för administratörer som exempelvis vill ge dig tillträde till en plats.

Vid specifika kontohändelser

En kontohändelse är tillfällen såsom in- och utloggning, byte av lösenord och liknande. Vid en kontohändelse skapas en logg som skickas till Parakey. Loggen innehåller information om händelsen däribland händelsetyp, tidpunkt, information om enheten och IP-nummer. Informationen används för att informera dig om vad som händer med ditt konto samt i supportärenden.

När du använder appen för att låsa upp

Vid ett öppningstillfälle skapas en logg med information som skickas till Parakey. Denna logg innehåller information såsom vilken hårdvara som öppnades, vem som öppnade, vilken tid öppningen gjordes samt ifall det var en lyckad öppning eller inte. Det sparas även information om vilken typ av telefon som användes, tillverkare och modell, samt vilken app-version. Informationen används främst för administratörer som då kan se vem som gick in var samt för supportärenden.

När du rapporterar problem eller föreslår förbättringar

Om du väljer att rapportera ett problem eller ge oss feedback skapas en rapport som skickas till Parakey. Rapporten innehåller data som är relaterat till dig och din telefon såsom tillverkare och modell, OS version samt app-version. Detta används för att hjälpa dig på ett bättre sätt samt att förbättra vår tjänst. Om du väljer att skicka med ett meddelande kommer även detta att sparas.

När du med utökade rättigheter använder vår portal

När du som har administratörsrättigheter eller annan utökad rättighet för en plats och använder vår portal för att exempelvis dela ut tillträde till andra användare skapas en logg. Loggen beskriver vad som har gjorts, vem som gjorde det, när det gjordes, samt information om enheten där förfrågan kom ifrån. Loggarna används främst för administratörer som då kan se vem som har gjort vad samt för supportärenden.

Hur länge sparas uppgifterna?

Parakey behandlar även de personuppgifter som insamlas på ovanstående sätt med stöd av Parakeys berättigade intresse att utveckla verksamheten för att ha möjlighet att vidareutveckla tjänsten.

Uppgifterna sparas så länge som det föreligger en avtalsrelation mellan Parakey och kunden. Personuppgifterna gallras dock så snart personuppgiften blir inaktuell och i enlighet med Parakeys gallringsrutin. Passageloggar anonymiseras, som standard, efter tre månader. Detta intervall kan justeras av kund per plats. Administratörsloggar och loggar för kontohändelser sparas upp till två år. Parakey kan komma att bevara personuppgifter i upp till fem år i syfte att hantera eventuella mellanhavanden som kan uppstå efter att relationen har avslutats. Personuppgifter som hör till bokföring sparas i 7 år. I undantagsfall kan det finnas skäl för Parakey att spara uppgifter längre efter att avtalsrelationen har avslutats.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

För att förhindra att några personuppgiftsincidenter ska inträffa, eller på annat sätt minska risken att personuppgifter förloras, har Parakey vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder och skyddar dina personuppgifter i enlighet med gällande lag.

För att leverera tjänster och lösningar delar Parakey personuppgifter endast i den utsträckning som följer av Integritetspolicyn. Parakey har ett antal samarbetspartners där det i vissa fall är nödvändigt att dela personuppgifter för att tillhandahålla tjänsten till administratörer. Parakey lämnar endast ut personuppgifter till den behandlade själv och företag som Parakey har kontrakterat för att uppfylla Parakeys ovan beskrivna ändamål med behandlingen. I vissa fall lämnar Parakey även ut personuppgifter till tredje part; för kundadministration, IT-support och för andra liknande situationer.

Dina rättigheter

Som kund och som person som har fått eller kan få sina personuppgifter behandlade har du alltid rätt att kostnadsfritt, efter en skriftlig ansökan till oss, få besked om vilka av dina personuppgifter som Parakey behandlar, och vad vi har för ändamål med behandlingen. Du kan också begära att Parakey raderar eller rättar personuppgifter om dig som vi behandlar. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har även rätt att få del av dina uppgifter i ett maskininläsbart format (eller om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar). Är du missnöjd med behandlingen kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndighet. I Sverige är det datainspektionen Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig är Parakey AB, 556975-7296, c/o Entreprenörsgatan, Sankt Eriksgatan 6, 411 05, Göteborg. Det innebär ansvar för den behandling som sker avseende personuppgifter. Har du några frågor eller synpunkter gällande Integritetspolicyn eller om personuppgiftsbehandlingen i övrigt kan du kontakta oss på vår hemsida (parakey.co) or eller maila oss på privacy@parakey.co.

Cookies

Parakeys webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. De används framförallt för att samla in statistik om användarnas besök och förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas. Vi använder oss även av cookies för viss typ av marknadsföring.