Reklamation och utbyte

Kund som upplever att inköpt enhet (Styrbox, PDL eller Slim) inte uppfyller beställda kriterier äger rätt att reklamera enheten. I förekommande fall ska kund i första hand alltid kontakta Parakeys Supportavdelning för eventuell felavhjälpning.

Parakey ansvarar endast för fel i enheten som visar sig inom ett (1) år räknat från dagen då enheten registreras, detta måste dock göras inom 6 månader från leverans. Efter denna tid upphör Parakeys felansvar i sin helhet. Med fel avses ursprungliga material- eller tillverkningsfel som förelåg vid tidpunkten för leverans.

Parakeys ansvar är begränsat till vad som anges ovan och följaktligen omfattas exempelvis inte fel i enheten som uppstår på grund av Kundens felaktiga handhavande, felaktig installation eller användning utanför det avsedda användningsområdet så som användning i miljöer utanför de ramar som anges i de tekniska specifikationerna, vilka gjorts tillgängliga på Parakeys webbportal, eller varje annat ingrepp som gjorts i enheten, oavsett om det ligger oaktsamhet eller uppsåt bakom omständigheten som orsakar felet.

Reklamation och utbyteshantering

Parakeys support bör alltid kontaktas vid problem med produkter för att felavhjälpning ska ske på så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

  • Uppstår fel i enheten ska Kunden inom skälig tid, dock senast inom fjorton (14) dagar från det att felet upptäcktes, eller borde ha upptäckts, meddela Parakey om detta. Har sådant meddelande inte tillhandahållits Parakey inom ovan angivna tidsfrist ska vad som sägs om Parakeys ansvar enligt ovan inte äga tillämpning.
  • För att anmäla en reklamation måste formuläret på reklamation.parakey.co fyllas i och därefter kan en ersättningsenhet skickas omgående om så önskas.
  • Därefter måste kunden returnera enheten till Parakey inom 14 dagar annars kommer ärendet att stängas. Väljer kunden att ordna med returfrakt själv måste spårnings-id kunna meddelas till Parakeys support. Har enheten ej inkommit till Parakey inom denna tid och kunden fått en ersättningsenhet kommer denna då att faktureras.
  • Om analys av produkten visar på felaktig hantering eller att felet ligger utanför garantitiden tas en analysavgift ut.